Úvod     |     Příjmení     |     Rod    |     Kontakt   |
O pjmen karvada

Kad se nkdy zamysl nad tm, co znamen jeho pjmen a odkud se vzalo. Nkte lid to maj jednoduch, jejich pjmen je dodnes srozumiteln nebo je to dokonce slovo, kter se v jazyce bn uv. Jin u mus trochu zaptrat a to byl i mj ppad. Vznam mho pjmen "karvada" mi dve jasn nebyl a ani jsem jej neobjevil v dn literatue zabvajc se pvodem a vznikem pjmen. Proto jsem se rozhodl zjistit, co slovo karvada znamen a tak mon trochu odhalit, jak mohl bt jeho prvn nositel, pro ho ostatn takto pojmenovali. Po velmi dlouhou dobu stailo lidem k rozlien jednotlivc jedno, tzv. osobn jmno. Nevelk komunity lid ani pesnj rozlien nepotebovaly. S rstem potu obyvatel na vesnicch i ve mstech se pehled vytrcel a bylo teba zavst do jmna dal rozliovac initel. Tm se stvala rzn pjm, pzviska i pezdvky a z nich se vyvinula pjmen, i kdy jet ne v ustlen ddin form, jak je znma dnes. Pjmen vznikala rzn, nap. podle msta, odkud lovk pochzel, podle povoln, kter vykonval, podle nzv rznch vc, zvat i udlost, a tak podle osobnch tlesnch nebo povahovch vlastnost.

Ptrn po koenech pjmen karvada

Vrame se ovem k naemu pjmen karvada. Na zatku mho ptrn jsem v dle J. Benee [2] nael jedinou zmnku, a to o pvodu pjmen podobnho, toti kabrada. Autor jej ad do skupiny pjmen vyjadujcch lidsk vlastnosti a postoje a vysvtluje jeho vznik ze staroeskho slova kravada, ovem ji bez uveden vznamu tohoto slova. V novj publikaci D. Moldanov [9] je vak pjmen kabrada odvozeno jinak, a to vznikem ze slova "kabrat"=ebronit (ve staroetin slovo "kebrat"=kemrat, reptat). karvada se foneticky staroeskmu kravada bl jet vce ne dve uveden kabrada (pouze pesmyka 3. a 4. psmene). Proto jsem ptral po vznamu tohoto slova a nael jsem jej v Malm staroeskm slovnku J. Blie [3]. Staroesk podstatn jmno enskho rodu kravada (nebo tak krovada) odpovd dnenmu pojmu svr (rznice, roztrka); tak pdavn jmno kravadliv znamenalo svrliv.

Na cel dokument muete nahlédnout nebo jej sthnout ve formtu PDF nebo jako JPG jednotlivch strnek: 1, 2, 3 .