Úvod     |     Příjmení     |     Rod    |     Kontakt   |
Úvodem

Navštívili jste stránky, které se zabývají historií rodu Škarvada. Moje jméno je Petr Škarvada (*1974), rodopisem (genealogií) tohoto rodu se zabývám od roku 2003. Pocházím z okresu Ždár nad Sázavou, nyní žiji a pracuji v Brně. Chtěl bych, aby se časem na těchto stránkách objevilo co nejvíce zajímavých informací z toho, co jsem objevil v archivech nejen o své rodové větvi, ale i o všem ostatním, co se týká Škarvadů obecně.


------------------------------
Nov� ze dne 18.3.20
------------------------------
Nem�m bohu�el �as aktualizovat tyto str�nky, nicm�n� moje b�d�n� v rodu �karvad� pokra�uje.
V sou�asn� dob� pracuji na monografii Historie obce Vep�ov�, kde se jedna v�tev �karvad�
usadila p�ed 1. sv�tovou v�lkou a kde �ije dodnes. Z historie obce Vep�ov� m�m zpracovan�
12.-16., 17. a 18. stolet� a tak� d�jiny jednotliv�ch dom�. Nyn� pracuji na 19. stolet�.
Seznam m�ch dosavadn�ch prac� a m�j profesn� profil najdete na tomto m�st�.

------------------------------
---> 26.7.15
------------------------------
Ve sborn�ku Vlastiv�dn� sborn�k moravsk� (VVM) ro�n�k LXVII, �. 3, 2015 vy�la dal�� recenze na mou knihu "D�jiny Sv�tnova a jeho dom�" z pera Zde�ka Fi�era.
P�e��st si ji m��ete zde: Prvn� ��st, druh� ��st a t�et� ��st.

------------------------------
---> 6.2.14
------------------------------
Ve vlastiv�dn�m sborn�ku Z�padn� Morava ro�n�k XVII, 2013 vy�la recenze na mou knihu
"D�jiny Sv�tnova a jeho dom�" z pera archiv��e SOkA ���r nad S�zavou Mgr. Miroslava Kru��ka.
P�e��st si ji m��ete zde: Prvn� ��st, druh� ��st, t�et� ��st .

------------------------------
---> 28.5.13
------------------------------


Dne 11. kv�tna 2013 ve v�ku nedo�it�ch 96 let zem�el ve sv�m byt� v Ostrav� Zden�k �karvada, v�le�n� st�hac� pilot RAF
a brig�dn� gener�l v.v., slavn� nositel p��jmen� �karvada. Poh�eb s vojensk�mi poctami za ��asti ministra obrany Vlastimila Picka se konal v ostravsk�m krematoriu dne 28. kv�tna 2013. Zden�k �karvada se narodil v Ole�nici na Morav�, kam jeho p�edkov� p�i�li ze Sv�tnova p�es ���r a Pod��n, kde byl Zde�k�v d�de�ek Jan n�jemn�kem ml�na. Na rodovou v�tev ole�nick�ch �karvad�, kam Zden�k pat�il, se m��ete pod�vat zde.

------------------------------
---> 1.12.12
------------------------------


Po p�tilet� pr�ci jsem dokon�il knihu "D�jiny Sv�tnova a jeho dom�". Jej� k�est prob�hl 25.11.2012 v s�le kulturn�ho domu ve Sv�tnov�. Patronem akce se stal far�� farnosti Z�mek ���r Vladim�r Vojt�ch Z�lesk�. Kniha ve sv� kapitole "D�jiny dom�" mapuje tak� osudy �karvad� ve Sv�tnov� od konce 16. stolet�, kdy je rod �karvad� p�semn� dolo�en jako majitel gruntu �p. 15, a� do roku 1910, kdy ve Sv�tnov� �ije posledn� �karvada, a to v obecn�m chudobinci �p. 82.
Recenzi knihy si m��ete p�e��st t�eba zde.
Knihu je mo�n� za 350,-K� zakoupit na Obecn�m ��ad� Sv�tnov nebo u m� - viz kontakt.

------------------------------
---> 14.6.11
------------------------------
Na internetu na str�nk�ch KDE JSME se objevila zaj�mav� aplikace vyu��vaj�c� statistick�ch informac� Ministerstva vnitra �R o �etnosti p��jmen�. Po zad�n� p��jmen� �karvada, p��padn� �karvadov�, se dozv�me, jak jsou jednotliv� nositel� tohoto p��jmen� rozm�st�ni v okresech �esk� republiky. Do n�kter�ch okres� (���r nad S�zavou, T�eb��, Jihlava, Brno) se �karvadov� roz���ili prokazateln� z obce Sv�tnov a mnoh� z nich osobn� nebo po emailu zn�m, n�kter� okresy jsou ale pro m� z�hadou, nap�. Kol�n nebo Nymburk, kde �ije tak� mnoho �karvad�. Tak nev�hejte, �karvadov�, a ozv�te se, a� d�me dohromady V� p�vod :)

------------------------------
---> 31.3.11
------------------------------
Zkontaktovala m� pan� Dvo��kov�, rozen� �karvadov�, s t�m, �e m� rodokmen �karvad� vych�zej�c� z Led�e nad S�zavou. Vzhledem k tomu, �e odsud poch�z� i pan biskup Jaroslav �karvada, zajel jsem do archivu v Z�mrsku a propojil a doplnil rodokmen t�to druh� l�hn� �karvad�. P�vodn� jsem si myslel, �e �karvadov� p�i�li do Led�e ze Sv�tnova, ale d�kaz pro to jsem nena�el, zat�m nejstar�� lede�sk� �karvada Franti�ek je narozen okolo roku 1730 a je v matrice uveden jako �vec a lede�sk� m욝an.

------------------------------
---> 14.6.10
------------------------------


14.6.2010 ve ve�ern�ch hodin�ch zem�el v Praze ve v�ku nedo�it�ch 86 let
Mons.ThDr.Jaroslav �karvada, emeritn� pomocn� biskup pra�sk�, jeden ze dvou nejzn�m�j��ch nositel� p��jmen� �karvada. S panem biskupem jsem bohu�el nem�l p��le�itost se setkat, jsem ov�em v kontaktu s jeho p��buznou Annou Sklen��ovou z Moravsk�ho Krumlova, kter� zpracovala ��ste�n� rodokmen pana biskupa.
------------------------------
---> 11.11.09
------------------------------Rodokmen se d� roz�i�ovat nejen do minulosti. Zkr�tka 11.11.2009 se mi narodila dcera Zde�ka (2,55 kg a 46 cm) a roz���ila tak �ady �karvad�.

---------------------------
---> 27.7.09
---------------------------
V rozv�tven� rodin� �karvad� najdeme i jednoho legion��e z 1. sv�tov� v�lky. Objevil jsem ho p�i p�tr�n� ve Vojensk�m �st�edn�m arch�vu (http://www.vuapraha.army.cz/). Jmenoval se Hynek �karvada, narodil se ve Sv�tnov� 20.8.1896. Byl od 16.12.1915 p��slu�n�kem 21. p��ho pluku rakousko-uhersk� arm�dy v hodnosti voj�na. Upadl do zajet� 24.5.1917 u Hudilogu. Do legie se p�ihl�sil 6.3.1918 v Padule a od 24.4.1918 se stal p��slu�n�kem 32. p��ho pluku italsk� legie. Z legi� byl demobilizov�n 14.1.1921.
---------------------------
---> 29.4.09
---------------------------

Jeliko� obec Sv�tnov byla rodi�t�m v�ech �karvad� a jejich domovem p�semn� dolo�en�m po dobu minim�ln� 200 let, za�al jsem ps�t jej� d�jiny, m�m je zat�m hotov� do za��tku t�icetilet� v�lky. Postupn� je budu roz�i�ovat. Pramen� pro toto obdob� bylo m�lo, proto se d�jiny daj� obecn� vzt�hnout i na dal�� obce mikroregionu Velk� D��ko (Polni�ka, Str�anov, �krdlovice, Radost�n, Karlov, Vojn�v M�stec).

---------------------------
---> 30.3.09
---------------------------
P�idal jsem dal�� v�tev �karvad�, kter� sah� a� do obdob� po ukon�en� t�icetilet� v�lky. Podle m�ho odhadu se k t�to v�tvi postupn� napoj� i ty u� vytvo�en� a "praotec" Ka�par �karvada se tak stane spole�n�m p�edkem-Adamem v�ech �karvad� poch�zej�c�ch ze Sv�tnova!
---------------------------
---> 10.12.08
---------------------------
Kone�n� jsem tady um�stil ��ste�n� v�sledky sv�ho p�tr�n� v matrik�ch. Jsou to dva nejrozpracovan�j�� rodokmeny potomk� dvou "praotc�" ze Sv�tnova, sahaj� za��tkem zhruba do poloviny 18. stolet�. Abych tento za��tek posunul do poloviny 17. stolet�, zb�v� je�t� pro��st 2 matriky. Rodokmeny najdete v sekci Rod.
---------------------------
---> 25.10.07
---------------------------
V roce 2005 jsem se pod�lel na projektu sdru�en� GENEA, kter� se ve spolupr�ci s genealogick�mi spole�nostmi MGHS a �GHS zab�v� celost�tn�m soupisem matrik do elektronick� podoby. P�ev�d�l jsem tehdy do el. podoby soupis matrik ���rsk�ho okresu. Vzhledem k tomu, �e projekt je neziskov� a zalo�en� na pr�ci dobrovoln�k�, bude trvat je�t� dlouho, ne� se v�echny soupisy objev� v datab�zov� form� na webu.
Pro badatele, kte�� necht�j� �ekat, d�v�m k dispozici soupis matrik ���rsk�ho okresu v PDF form�, kter� takt� umo��uje vyhled�v�n�, a bude tedy pro genealogy ur�it� p��nosem.
---------------------------
---> 4.9.07
---------------------------

Vy�la nov� kniha o brig�dn�m gener�lovi Zde�ku �karvadovi!!

V nakladatelstv� OSTROV vy�la v roce 2007 kniha Nikdy se nevzd�vat s podtitulem �ivotn� p��b�h gener�la Zde�ka �karvady.
Brig�dn� gener�l Zden�k �karvada za druh� sv�tov� v�lky l�tal u 310. �s. st�hac� perut� RAF.

---------------------------
---> 16.4.07
---------------------------
Dodatek ke vzniku p��jmen� ��karvada�.
4km ji�n� od Chrudimi se nach�z� m�ste�ko Slati�any, jeho� m�stn� ��st od roku 1960 tvo�� kdysi samostatn� obec �krov�d. V Profousov� M�stn�ch jm�nech v �ech�ch se do�teme v�ce o p�vodu a historii tohoto m�stn�ho jm�na. Vzniklo stejn� jako staro�esk� ��krovada�=h�dka z 15. stolet� z ko�ene �skver�=�kvr�eti, �kva�iti se. Prvn� p�semn� zm�nka o obci �krov�d poch�z� z r. 1417 a najdeme ji v jednom z rukopis� kapituly pra�sk�. Existovalo i p��jmen� �krov�d, tak�e se m��eme v r�zn�ch historick�ch pramenech do��st, �e nap�. r. 1519 Apolena provdala se za Petra �krovada z Vrbice nebo �e r. 1521 (n�kdo) poh�n� Mat�je �krov�da ze �krov�du. Tak�e a� pojedete n�kdy za turistikou do �elezn�ch hor, nezapome�te nav�t�vit �krov�d :-)